Лаборатория за медиен мониторинг


Лаборатория за медиен мониторинг – Лабораторията стартира в края на 2008 г. с амбицията да се утвърди като устойчив генератор на независим експертен мониторинг на медийната среда в България. Целта е да се преодолее дефицита на системни изследвания и критически дебат относно отношенията между медиите, политиката и гражданското общество.

Пилотната фаза на проекта се фокусира върху медийните послания, образи и политики в контекста на изборите за Народно събрание и за Европейски парламент през 2009 г. Търси се отговор на въпроси като: кои са източниците и формите на медийните послания, които формират обществените нагласи; как изборите влияят върху дневния ред на обществото; кои са гласовете, които доминират в публичното пространство и как се формира общественото мнение; как се моделират нагласите към ЕС в контекста на изборите; отварят ли медиите път за националистически и популистки идеологии; допринасят ли за ерозията на традиционната политика.

Мониторингът обхваща ключови комуникационни канали както сред традиционните медии – телевизионни и радио програми, национални всекидневници, седмичници, жълта преса, така и в интернет пространството – онлайн медии, блогове, форуми, социални мрежи.

Резултатите от мониторинга се представят чрез месечни експертизи и доклади, които се изготвят от екип от експерти (университетски преподаватели), докторанти и студенти.