Проекти


Лаборатория за медиен мониторинг – Лабораторията стартира в края на 2008 г. с амбицията да се утвърди като устойчив генератор на независим експертен мониторинг на медийната среда в България. Целта е да се преодолее дефицита на системни изследвания и критически дебат относно отношенията между медиите, политиката и гражданското общество.

Пилотната фаза на проекта се фокусира върху медийните послания, образи и политики в контекста на изборите за Народно събрание и за Европейски парламент през 2009 г. Търси се отговор на въпроси като: кои са източниците и формите на медийните послания, които формират обществените нагласи; как изборите влияят върху дневния ред на обществото; кои са гласовете, които доминират в публичното пространство и как се формира общественото мнение; как се моделират нагласите към ЕС в контекста на изборите; отварят ли медиите път за националистически и популистки идеологии; допринасят ли за ерозията на традиционната политика.

Мониторингът обхваща ключови комуникационни канали както сред традиционните медии – телевизионни и радио програми, национални всекидневници, седмичници, жълта преса, така и в интернет пространството – онлайн медии, блогове, форуми, социални мрежи.

Резултатите от мониторинга се представят чрез месечни експертизи и доклади, които се изготвят от екип от експерти (университетски преподаватели), докторанти и студенти.
 

Кампания „Кой замърсява Стара Загора?“ – съвместен проект с Инициатива „Горичка“, който цели да разкрие и даде публичност на истината за замърсяването на Стара Загора.

Въпреки че замърсяването на едни от най-плодородните земи в България продължава от десетилетия, проблемът все още не е решен. Отговорността се прехвърля и размива между различни потенциални виновници, а яснота кои са причинителите на замърсяването все още липсва. Нещо повече – проблемът вече трудно попада в центъра на публичния интерес.

Кампанията на „Горичка“ и Фондация „Медийна демокрация“ търси взаимодействие с местната власт, граждански организации, български и международни експерти в сектора и преди всичко с медиите.

Кампанията стартира с конкурс за разследваща журналистика на тема: Кой и доколко днес замърсява Стара Загора и региона? Какви са институционалните вини и корупционните измерения на екологичната криза? Има ли политически и икономически мотиви, които пречат тя да се реши?