Карта на проблемните зони в българската медийна среда по доклади на наблюдаващи организации: обобщение (2011-2012)

28 юли 2012, Автор: Фондация "Медийна демокрация"
Публикувана в Медиите в България: карта на проблемите (2011-2012)

bg-media-critics588
ВИЖ ГРАФИКАТА В ПЪЛЕН РАЗМЕР

DOWNLOAD in ENGLISH:
Problem Areas in the Bulgarian Media Landscape. Based on reports by monitoring organizations: summary 2011-2012

Проблемни зони: нива на относителна тежест

1 ниво (Зони с най-висока степен на тежест)

политически зависимости

критики

критикуващи организации

- наличие на силна зависимост на медиите от властовата конюнктура;

- нарастване на политическия натиск върху медиите;

- медиен конформизъм и доброволен отказ от критика на статуквото;

- активно и доброволно предлагане/продаване на новинарско съдържание на политически субекти от страна на редакциите;

- наличие при част от редакциите на неофициални списъци с политици, партии и теми, които да бъдат отразявани само в положителна светлина;

- разпределяне на обществени средства и средства от европейски фондове от страна на правителството и различни общини в полза на медии с позитивно отношение към властта (чрез договори за реклама и за медийно отразяване);

- силна зависимост на регионалните печатни и онлайн медии от местната власт;

- цялостно политизиране на медийната сфера;

- липса на политическа воля за справяне с проблема за застрашената медийна свобода.


IREX

Freedom House

Фондация „Медийна демокрация”

(ФМД)

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

SEEMO

Прозрачност без граници

Държавен департамент на САЩ

Репортери без граници

плурализъм

критики

критикуващи организации

- ограничен медиен плурализъм;

- липса на обективност, на равнопоставеност и на балансирано отразяване на политическите гледни точки;

- ограничени възможности за политически и обществен дебат в медиите;

- униформеност и копиране на едни и същи новинарски източници;

- отслабване на ролята на традиционните медии като медиатор и като насърчител на публични дебати;

- недостатъчно отразяване на теми, свързани с разнообразието в обществото – равенство на половете, насилие над половете, хомофобия, етнически и религиозни малцинства.

IREX

Репортери без граници

SEEMO

ФМД

ОССЕ

Парламентарна асамблея на

Съвета на Европа

Прозрачност без граници

2 ниво

икономически зависимости

критики

критикуващи организации

- корпоративен натиск върху медиите;

- развиване на корпоративна журналистика, която подкопава обективността на голяма част от медиите;

- неясни източници на финансиране на редица медии, легитимиране на нелегитимни капитали;

- активно и доброволно търгуване на журналистическо съдържание от страна на редакциите пред спонсори и рекламодатели;

- все по-често превръщане на медийното съдържание в обект на бизнес договорености (както по отношение на политиката, така и по отношение на другите сфери на отразяване), трайни практики на пакетни продажби на съдържание;

- централизация и нестабилност на рекламния пазар, отдръпване на рекламодателите от регионалните медии.

IREX

ФМД

SEEMO

Държавен департамент на САЩ

Прозрачност без граници

насилие над журналисти

критики

критикуващи организации

- трайна тенденция на упражняване на насилие над журналисти (под различни форми);

- наличие на целенасочени атаки и смъртни заплахи срещу журналисти;

- използване на бомбени атаки срещу редакции.

IREX

Freedom House

Репортери без граници

Държавен департамент на САЩ

Български хелзинкски комитет (БХК)

3 ниво

професионални стандарти и качество на съдържанието

критики

критикуващи организации

- цялостно влошаване на качеството на медийното съдържание и наличие на твърде ниски професионални стандарти;

- все по-ограничен достъп до независимо медийно съдържание;

- дефицит на медиен интерес към редица сфери на отразяване – култура, бизнес, разследваща журналистика;

- криза на критическата журналистика;

- пренебрегване на обществените функции на медиите, абдикиране от отговорността за формиране на рационално обществено мнение;

- обширно отразяване на незначителни събития и игнориране на редица важни проблеми, които остават встрани от дневния ред на медиите;

- разминаване на приоритетите в официалния дневен ред (задаван от мейнстрийм медии и политици), от една страна, и дневния ред на публиката и на гражданските медии в интернет, от друга;

- широка практика на непроверяване на факти и информация от страна на журналисти;

- разпространение на слово на омраза към етнически, религиозни и сексуални малцинства от страна на някои медии, включително от медии, подписали Етичния кодекс;

- подмяна на журналистическо съдържание с PR-послания;

- бюрократизиране на професията на журналистиката.

IREX

ФМД

ОССЕ

Парламентарна асамблея

на Съвета наЕвропа

БХК

регулация и законодателство

критики

критикуващи организации

- ниско доверие в СЕМ, политически и корпоративен натиск върху регулатора;

- зависимост на СЕМ от парламента и от политическата конюнктура чрез механизмите на определяне на бюджета на регулатора;

- неуспех на СЕМ да се противопостави категорично срещу разпространението на слово на омразата;

- бавен темп на дигитализацията и дори обезсмисляне на процеса предвид бързото разрастване на онлайн медиите;

- влияние на политически и корпоративни интереси по отношение на електронните медии в процеса на дигитализация;

- недостатъчно добро законодателство в защита на политическата независимост на обществените медии;

- използване на юридически инструменти за ограничаване на свободата на медии и журналисти;

- липса на честно и прозрачно прилагане на законите;

- неуреден статут на политическата реклама;

- недостатъчно ефективна и независима съдебна система по отношение на правораздаването в областта на медиите;

- твърде строги и непропорционални на целите санкции за обида и клевета; опасност от злоупотреби с разпоредбите по отношение на обидата и клеветата, неоправдано ограничаване на свободата на словото;

- недостатъчно прецизно законодателство в защита на журналистите от виктимизация.

IREX

Freedom House

ОССЕ

ФМД

Държавен департамент на САЩ

БХК

конкуренция

критики

критикуващи организации

- олигополизация на медийния пазар, нарастваща концентрация на собствеността;

- относителна концентрация на националния пазар на радио и телевизионни програми;

- междумедийни войни, сериозни конфликти между печатни медии;

- практики на нелоялна конкуренция;

- доминация на големите национални медии и мрежи за сметка на регионалните електронни и печатни медии;

- монополизиране на пазара на дистрибуция на печатни медии;

- наличие на съмнения относно достоверността на пийпълметричните данни;

- липса на прозрачност и надеждни данни по отношение на тиражите на печатните медии.

IREX

Репортери без граници

Freedom House

ОССЕ

ФМД

4 ниво

автоцензура

критики

критикуващи организации

- трайна тенденция на практикуване на автоцензура сред журналистите.

IREX

ОССЕ

Държавен департамент на САЩ

ФМД

собственост

критики

критикуващи организации

- неясна и непрозрачна собственост на редица медии;

- използване на медиите от страна на техните собствениците като инструмент за подкрепа на определени бизнес и политически интереси;

- намеса на собствениците в редакционната политика, принуждаване на журналисти да променят публикации.

IREX

ОССЕ

SEEMO

ФМД

Държавен департамент на САЩ

5 ниво

саморегулация

критики

критикуващи организации

- неефективна медийна саморегулация;

- незачитане на Етичния кодекс на българските медии;

- провал на Етичните комисии в печата и в електронните медии в противопоставянето им на словото на омразата.

IREX

ФМД

БХК

защита на журналисти

критики

критикуващи организации

- слаба самоорганизация в защита на журналистическия труд;

- отсъствие на синдикална защита на журналистите на фона на нестабилен трудов пазар и на липса на сигурност на работното място;

- липса на разкриваемост на поръчителите и изпълнителите на нападения срещу журналисти и медии.

IREX

Freedom House

ФМД

6 ниво

образование и обучения

критики

критикуващи организации

- недостатъчно осъвременена програма в специализираното университетско образование по журналистика;

- слабо подготвени кадри от университетите;

- липса на сътрудничество между образованието и бизнеса;

- недостатъчни възможности за допълнително обучение и квалификации за работещите в медиите.

IREX

друго

критики

критикуващи организации

- широко разпространение на популизъм в медийните послания;

- отразяване на крайно националистически и на неонацистки гледни точки от страна на традиционните медии; прояви на краен национализъм в социалните мрежи;

- публичен натиск над журналисти по линия на националистически групи, формирани в социалните мрежи;

- липса на граждански мониторинг на субсидирането на медии със средства от държавата, особено по отношение на регионалните медии.

ФМД

БХК

Държавен департамент на САЩ

Напиши коментар

Ако искаш картинка, която да се показва към твоя коментар, иди вземи gravatar!