EЗИКЪТ НА ОМРАЗА В БЪЛГАРИЯ: РИСКОВИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ ОБЕКТИ

4 април 2016, Автор: ЦМП, ФМД
Публикувана в Анализи

hs-book-coverПубликацията е част от проекта „От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България”, осъществен от Фондация „Център за модернизиране на политики” в партньорство с Фондация „Медийна демокрация”.


ИЗТЕГЛИ КНИГАТАС ъ д ъ р ж а н и е

Въведение | Юлиана Николова

ТЕОРИЯ
Дефиниции на езика на омразата | Орлин Спасов
Поглед към теоретичния дебат за езика на омразата | Орлин Спасов

ПРАВО
Национална уредба и практика | Юлиана Николова

СРЕДА
Езикът на омразата в България | Орлин Спасов
Проблемът за езика на омразата в България през погледа на журналисти и активисти | Николета Даскалова

СЪБИТИЯ
Рискови събития за генериране на език на омраза (януари 2015 – февруари 2016) и типология на употребите му

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
Bъв фокуса на наблюдението: рискови зони на разпространение на език на омраза
Наблюдение на медиите: основни акценти в генерирането на език на омраза (януари–август 2015) | Николета Даскалова
Жълтата преса и езикът на омразата: „Уикенд”, „Галерия”, „Шоу” (септември–ноември 2015) | Николета Даскалова
„Алфа” и СКАТ в периода на официалната предизборна кампания 2015 | Орлин Спасов
ПИК и БЛИЦ в периода септември–ноември 2015 | Орлин Спасов
Онлайн медиите и езикът на омразата в периода декември 2015 – февруари 2016 | Николета Даскалова
Негражданският език на омраза | Орлин Спасов
Модерирането: обхват и дефицити | Орлин Спасов

ИНДЕКС
Езикът на омраза: индекс на основни техники и стратегии


Текстът е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и Фондация „Медийна демокрация” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този текст отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Comments are closed.